Voordelig en snel: EN 1090 met Lorch de baas worden!

Sinds 1 juli 2014 zijn alle fabrikanten van aluminium of stalen draagconstructies – ongeacht of dat een eenmansbedrijf of een bedrijf met honderden medewerkers is – onderhevig aan EU-certificering EN 1090. Die heeft als doelstelling een reproduceerbare kwaliteit van de vervaardigde producten te kunnen waarborgen.

Welke uitvoeringsklassen zijn er?

EN 1090 kent vier verschillende uitvoeringsklassen, waarvoor ook verschillende kwalificaties van het laspersoneel nodig zijn.

 1. Uitvoeringsklasse EXC1
  Hieronder vallen overwegend statisch belaste bouwonderdelen of draagconstructies van staal tot en met sterkteklasse S275, zoals bijvoorbeeld:

  • draagconstructies met max. twee verdiepingen van gewalste profielen
  • draagconstructies met max. 30° afhellende belastingniveaus (bv. laadplatforms)
  • Trappen en hekwerken in woongebouwen
  • Wintertuinen bij woongebouwen
  • Eengezinswoningen met maximaal 4 verdiepingen

 2. Uitvoeringsklasse EXC2
  Hieronder vallen overwegend statisch en niet overwegend statisch belaste bouwonderdelen of draagconstructies van staal tot en met sterkteklasse S700, die niet kunnen worden ingedeeld in de uitvoeringsklassen EXC1, EXC3 en EXC4.

 3. Uitvoeringsklasse EXC3
  Hieronder vallen overwegend statisch en niet overwegend statisch belaste bouwonderdelen of draagconstructies van staal tot en met sterkteklasse S700, zoals bijvoorbeeld:

  • Dakconstructies met grote oppervlakken van vergaderlocaties / stadions
  • Gebouwen met meer dan 15 verdiepingen
  • Loop- en fietsbruggen
  • Bruggen over wegen
  • Spoorbruggen
  • Verplaatsbare gebouwen
  • Torens en masten zoals bv. draagconstructies voor antennes
  • Kraanbanen
  • Cilindrische torens zoals bv. stalen schoorstenen

 4. Uitvoeringsklasse EXC4
  Hieronder vallen alle bouwonderdelen of draagconstructies van uitvoeringsklasse EXC 3 met extreme gevolgen bij mankementen voor mens en milieu, zoals bijvoorbeeld:

  • Bruggen over wegen en spoorbruggen (zie DIN EN 1991-1-7) boven dichtbewoond gebied of boven industrie
  • installaties met een hoog risicopotentieel
  • Veiligheidstanks in kerncentrales

Eisen aan lastechnische bedrijven

Naast de vakkwalificatie van het personeel moet worden aangetoond dat gekwalificeerde lasprocessen en de vereiste technische uitrusting aanwezig zijn om qua bouw- en woningtoezicht relevante orders te kunnen uitvoeren en aan publieke aanbestedingen te kunnen deelnemen.

De bedrijven worden doorgelicht door een externe controleur of een keuringsinstantie zoals bv. GSI-SLV, TÜV of DEKRA. Naast afzonderlijke keuringen kunnen conform EN 1090 ook standaardlasprocessen worden gecertificeerd.

Een wezenlijke voorwaarde waaraan voor een dergelijke certificering moet worden voldaan, is de productiecontrole in de fabriek zelf. De productiecontrole in de fabriek zelf omvat alle belangrijke processen van de vervaardiging van staal- en aluminium constructies, van de dimensionering, de inkoop, via de anticorrosiebescherming tot en met de montage.

Dit resulteert in een permanente productiecontrole door de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid.

5 stappen naar uw succes

 1. Planning vooraf
  Afbeelding van uw theoretische productieverloop vanaf de inkoop tot en met de verzending. Het doel is om in uw bedrijf de kwaliteit te kunnen aantonen langs de waardeschepping. U krijgt desbetreffende hulpmiddelen, zoals checklists of handboeken, op de markt.

 2. Kwalificatie van medewerkers
  U moet ook de kwalificatie en opleiding van de individuele medewerker en de toezichthouder op het lassen aantonen - afhankelijk van het soort bouwonderdeel dat moet worden vervaardigd en de desbetreffende uitvoeringsklasse. Daar zijn eventueel meer opleidingen voor nodig.

 3. De productiecontrole in de fabriek zelf
  Om de gedefinieerde resultaten te waarborgen moet u voor alle werkstappen in de productie schriftelijke bewijzen opstellen - in een zodanige vorm dat ook altijd kan worden gecontroleerd dat zij in acht worden genomen. Dit geldt in het bijzonder voor de laswerkzaamheden, omdat u hier voor elke individuele lasnaad vanaf uitvoeringsklasse EXC2 een schriftelijke lasaanwijzing (WPS - Welding Procedure Specification) nodig hebt.

 4. Kwalificatie van de lasprocessen
  U moet in het kader van DIN EN 1090 vanaf EXC 2 alle lasprocessen laten kwalificeren. Deze kwalificering kan afhankelijk van de EXC op basis van verschillende normen plaatshebben. De volgende tabel verschaft een overzicht:

5. Opstelling van de lasaanwijzingen
    Hiermee is aan alle voorwaarden voor de controle van de boeken en de afsluitende
    certificering conform DIN EN 1090 voldaan.

De oplossing: het Lorch WPS-pakket

In het voor de desbetreffende apparaatserie verkrijgbare WPS-pakket zitten alle voor een normale toepassing nodige lasaanwijzingen – gecertificeerd door GSI-SLV Fellbach – en deze kunnen worden ingezet voor eigen laswerk.

Hieronder vallen MIG-MAG Standaard, MIG-MAG Pulse, het productieve SpeedPulse-proces en SpeedUp voor snel, eenvoudig opgaand lassen – en zodoende het merendeel van de standaardeisen van uw bedrijf.

Alle gecertificeerde standaardlasprocessen met alle relevante lasaanwijzingen geldig voor de Lorch P-Synergic-, Lorch S-, Lorch S-SpeedPulse- & Lorch MicorMIG-serie.

Belangrijk: In beginsel geldt de erkenning van standaardlasprocessen conf. DIN EN ISO 15612 binnen de context van DIN EN 1090-2 uitsluitend in uitvoeringsklasse EXC2 en voor staalsoorten tot en met een rekgrens van 355 N/mm², die handmatig of deels mechanisch worden gelast. Voor hogere uitvoeringsklassen, staalsoorten met hogere rekgrenzen en volledig gemechaniseerde c.q. geautomatiseerde toepassingen van vlambooglassen is altijd een kwalificatie conf. DIN EN ISO 15614 c.q. 15613 nodig!

Net zo belangrijk: Voor zover u op basis van de standaardlasprocescontroles wilt werken, gebruikt u voor uw Lorch apparaten uitsluitend de door ons beschikbaar gestelde WPS-pakketten.

Zowel DIN EN ISO 15612 als het door DVS en ZVEI uitgegeven veiligheidsinformatieblad m.b.t. de overdraagbaarheid van standaardlasprocescontroles beschrijven dat een gekwalificeerde lasaanwijzing uitsluitend kan worden overgedragen op stroombronnen die elektrisch en mechanisch vergelijkbaar zijn met apparaten waarmee de lasaanwijzing gekwalificeerd werd. Procescontroles moeten specifiek zijn voor een apparaat, anders moeten zij minimaal de elektrische vergelijkbaarheid bij toepassing van andere apparaten aantonen. In een dergelijk geval ligt de verantwoordelijkheid voor het bewijs dus bij de gebruiker; d.w.z. dat u verplicht bent ten opzichte van een auditor de vergelijkbaarheid aan te tonen.

Als bezitter van een Lorch WPS-pakket kunt u de complete WPQR-testdocumentatie van de lasaanwijzingen uit de WPS-map ook online inzien. U vindt een inlogdemo en het normale inloggedeelte op ons WPS-portaal.

De perfecte aanvulling: Lorch Q-data

DIN EN 1090 vereist afhankelijk van EXC dat DIN EN 3834, waarin staat dat controle moet worden uitgeoefend op de wezenlijke lasparameters, zoals bv. lasstroom en lasspanning, op passend niveau moeten worden gerealiseerd. Lorch Q-Data is een systeem dat deze relevante procesgrootheden heel eenvoudig kan documenteren. Per machine een recorder met een opslagcapaciteit, die u de mogelijkheid geeft om minstens een maand lang te lassen. Bovendien een software, die uw complete laswerkzaamheden weergeeft. En een gegevensoverdracht naar de pc, naar keuze via USB, via Ethernet of kabelloos via WLAN naar uw bedrijfsnetwerk.

Zodoende krijgt u meer transparantie in uw productie c.q. uw laswerkzaamheden en kunt u gedetailleerd analyseren en controleren of er volgens de voorschriften van uw bedrijf gelast werd.

Het Lorch kalibratiesysteem

Bovendien vereist DIN EN 1090-1 dat meet- en controlevoorzieningen die invloed op de conformiteit van de bouwonderdelen hebben, moeten worden gekalibreerd. Ook daarvoor hebben wij een slimme oplossing voor u.

Contact

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Zoeken naar verkooppartners